Benvinguts

Benvinguts al meu blog, espero que el hi agradi aquest blog. Aquest blog s'actualitzarà cada cap de setmana.

benvinguts

Benvinguts. Aquí trobareu totes les notícies actualitzades cada cap de setmana.

Buscador de google

dimarts, 21 de desembre de 2010

L'ORDINADOR COM SUPORT A L'ESCOLA


INTRODUCCIÓAproximadament des de la dècada dels 80 la societat ve assistint a unautèntic canvi, a causa del desenvolupament informàtic, pràcticament a tots els nivellsinclòs l'àmbit educatiu aportant fonamentalment per una banda, nous recursos imitjans didàctics que donen suport al procés d'ensenyament-aprenentatge i de l'altra, nouscontinguts curriculars. La utilització de les diferents estratègies i recursos tecnològicsvan a permetre pal.liar les dificultats que alguns subjectes amb necessitats educativesespecials tenen no només durant el període d'escolarització, sinó en la seva posteriorincorporació al món laboral. Les Noves Tecnologies de la Informació possibilitennoves vies de comunicació que hem d'aprofitar en tot el seu potencial per integrar-en el currículum de l'escola facilitant, especialment, d'aquesta manera la formació anens amb necessitats educatives especials. És molt important a l'hora de treballar ambaquesta nova tecnologia l'estar assessorats per bons professionals que ens orientin en lapresa de decisions respecte al disseny, creació i adquisició d'aquests recursos per poderobtenir una adequada resposta educativa, principalment, en nens amb necessitatsespecials.L'ORDINADOR A L'AULA INCLUSIVAL'ús de l'ordinador a l'aula s'ha de convertir en un element educatiuinnovador, que a través del seu ús ha de portar tant a professors com a alumnes a descobrirnoves utilitats que ens ofereixen aquestes noves tecnologies representant una portanova cap a noves formes de concebre el concepte ensenyament-aprenentatge. La irrupcióde les Noves Tecnologies indueix a canvis radicals en la societat, que modifiquen lescondicions de treball, valors i el perfil sociocultural. Aquest fet aporta modificacionssubstancials en els objectius generals de l'educació que van des de la potenciació deldesenvolupament cognoscitiu dels alumnes, facilitant noves formes de representar larealitat, fins al desenvolupament de noves metodologies (Gallego i Alonso, 1996). Laincorporació de la informàtica en una escola per a tots se'ns ofereix molta ajudaen aprenentatges encaminats a obtenir respostes automàtiques i amb alumnes quepresenten algun problema de retard o que necessiten simplement un suport. Si observemamb deteniment, podem adonar-nos que aquesta eina com és l'ordinador, perl'alumne poc creatiu pot plantejar inconvenients tan greus com l'avorrimenti fet i fet, falta d'interès. Per tant, haurem de ajudar-los a buscar les millorspossibilitats que comporten els recursos tecnològics a l'escola, seleccionant iavaluant els materials i els recursos tècnics més idonis. Evidentment aquest treballserà flexible atenent a les circumstàncies de cada centre i el seu projecte docent.PerEscoin i altres (1996) un dels camins pels quals pot transcórrer una reforma de laescola que la converteixi en una institució més positiva socialment, és aproximant-la a lavida real i en aquest sentit els usos que es fan dels ordinadors fora de la mateixapoden constituir una via d'inspiració. Això evidentment és vàlid per als últimsnivells de l'educació primària i nivells superiors i no per a l'educació infantil ja que elús de la informàtica en aquest nivell és molt més restringit, encara que no per això menysric. Cal tenir en compte que cada edat té el seu contingut específic i no es deu, perexemple, menysprear l'aprenentatge dels números davant de qualsevol tipus d'operaciómatemàtica. Per tant, l'ús de la informàtica ha de ser un ús adaptat a l'edat i que liserveixi a l'alumne per a familiaritzar-se amb un vocabulari, uns materials, recursos ieines tecnològiques amb la qual va a treballar. Sembla clar que l'ordinador és uninstrument que ofereix grans possibilitats per al treball que es realitza a les escoles,perquè es pot fer un aprenentatge individualitzat depenent de les característiques inecessitats de cada alumne (López, 1994). Està demostrat que l'ús de l'ordinador,potenciant un ensenyament individualitzat, fa que:•   L'aprenentatge sigui més actiu•   Haia possibilitats d'una major varietatsensorial i conceptual•   Es redueixi la fatiga•   Hi hagi una aproximació als processos cognitius•   Faciliti l'abstraccióL'ordinador ha d 'inserir en un treball globalitzat, que formi part delcurrículum. Mai s'ha de convertir en una cosa aïllada, només, sense sentit per si mateix;el seu ús ha de tenir significació al costat o en relació amb la resta de matèries i activitatsquotidianes de classe (Escoin i altres, 1996). L'ordinador ha de ser considerat com uninstrument al servei de la normalització (Peñafiel, 1998) i mai com un fi en simateix, s'ha d'utilitzar com a instrument de renovació pedagògica i en les necessitatseducatives especials ha de posar a disposició de l'alumne un camp d'experimentaciói comunicació que intenti pal.liar en la mesura del possible les seves necessitats especials.Finalment, l'horari i la temporalització setmanal de treball amb els ordinadors ha de serflexible. És a dir, pot ser que en un moment del curs no es necessite utilitzar, per la qualque l'alumne no té perquè estar a l'aula d'informàtica, però quan sí que és necessariha de ser utilitzat per a major benefici de l'alumne. Per tant, l'ordinador ha d'usar deforma coherent i normalment relacionat amb la resta de les matèries.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Enllaçam

Lliga BBVA

QUINA NOTA LI POSEU A AQUEST BLOG??????

Almeria 0-8 FCBarcelona

Más vídeos en Antena3

eu.playstation.com | Noticias

QUI GUANYARÀ LA LLIGA D'ESPANYA?

Trobeu just que messi hagi rebut la pilota d'or ???

Frases cèlebres

Hamster

Drake Bell (Telegraph)

Com possar aquest blog en la teva pg principal de Google Chrome.

Com possar aquest blog en la teva pg principal de Google Chrome.

BLOG DAY

Blog Day 2010

ARANYA

ACUDIT DEL DÍA